Viva Математика 1019 - 11 и 12 кл


Задача 1
Ако , вярно е, че
A < 1 ← верен отговор

1 ≤ A ≤ 10

A > 10


Задача 2
Изчислете sin(58°) + cos(97°)
Запишете с точност до стотните
Верен отговор 0.73

Задача 3
Най-малката височина на триъгълник с дължини на страните 15,2 cm, 20,1 cm и 9,3 cm е дълга:
Запишете в cm с точност до стотните.
Верен отговор 6.7

Задача 4
Равнобедрен триъгълник, отношението на дължините на две от страните на който е златното сечение, т.е. е , ще наричаме златен триъгълтик. Колко са златните триъгълници във фигурата?
z4k1112.gif

Задача 5
Намерете дължината на височината от връх C на триъгълник ABC, ако, ако A(0,0,3), B(6,0,0) и C(0,4,6).
z5k1112.gif
Запишете с точност до стотните.
Верен отговор 4.82

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 6
Намерете минимума на функцията y = 3x4 - 3,5x3 + 5x + 22,7
Запишете отговора с точност до стотните.
Верен отговор 20.81

Задача 7
В равнината е даденa окръжност k с център в О(0,0) и радиус r=3. Точка А е от вътрешността на кръга и има координати (1, -1). Точка Т се движи по окръжността. Пресечните точки М на симетралата на отсечката АТ и допирателната към окръжността в точка Т (виж фигурата) описват някаква линия.

Намерете дължината на частта от тази линия, която се съдържа в кръг с център в точката В(4,2) и радиус 7.
Запишете с точност до стотните.
Верен отговор 13.10

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 8
Две последователности от числа започват съответно с числата a0 = 16 и b0 = 4 и всеки следващ тяхен член се определя от предишните членове с формулите Намерете най-малкото k , за което абсолютната стойност на e по-малка от една милионна. .
Верен отговор 4

Задача 9
На конструктор е възложена задача от кръгъл ламаринен лист с радиус l да проектира цилиндрична кутия с дъно, но без капак. Технологията позволява да се правят хоризонтални и вертикални разрези в кръглия лист, както и да се изрязват полукръгове, съгласно приложената схема, като точките С1 и С2 са симетрични относно точка С и СС1= 0.6 СВ . Изрязаният правоъгълник ще стане околна повърхнина на цилиндричната кутия, а от двата полукръга ще бъде направено дъното на кутията.

Ако l = 12 cm,
а) Намерете височината на кутията с максимален обем.
Запишете отговора в cm с точност до стотните
Верен отговор 415.67

Намерете максималният възможен обем на кутията?
Запишете отговора в cm3 с точност до стотните.
Верен отговор 12.3