Viva Математика - 8 кл


Задача 1
Стойността на  371  е :
по-малка или равна на 16,02

по-голяма от 16,02 и по-малка от 19,2

по-голяма или равна на 19,2 ← верен отговор

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 2
Намерете лицето на ΔABC с координати на върховете A(-5,58;2,6), B(-3,2;-1,78), C(3,06;5,8).
Запишете с точност до десетите.
Верен отговор 22.7

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 3
С колелата на Цезар кодираме тайна информация така: ако след завъртане на малкото колело буква "а" е срещу буква "Г" от голямото колело, думата "тайна" се кодира с "ХГМРГ". След подходящо завъртане на колелата на Цезар, с "ДГЦХС" е кодирана думата:
k3-12_z3.gif
гърне

голям

среда ← верен отговор

среща

вълна

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 4
Явор е в лодката, намираща се в точка А на езеро и трябва да стигне възможно най-бързо до хотела си в точка B (виж фигурата долу). С лодката скоростта на придвижване му е 3 км/ч, а по сушата – 7 км/ч. За колко часа най-малко може да се придвижи?
Запишете отговора като десетична дроб с точност три знака след десетичната запетая.
Верен отговор 1.023

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 5
Колко е остатъкът от делението на 10062738 на 31?
0

1

2

4

12

14 ← верен отговор

15

26

друго

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 6
Петър решил да вкара червената топка в джоб K с най-много два рикошета, като първо изстреля топката към ръба AB на билярдната маса. Към коя точка може да насочи удара, за да успее? Забележка: Известно е, че ъгълът на удряне в ръба на масата е равен на ъгъла на отблъскване.
k8-12_z6.gif
Можете да посочите повече от един отговор
точка P ← верен отговор

точка Q ← верен отговор

точка R

точка S

точка T ← верен отговор

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 7
До коя страна на квадратче може да се долепи ново квадратче така, че да се получи развивка на куб?
k8-12_z7.gif
Можете да посочите повече от един отговор
точка 1

точка 2 ← верен отговор

точка 3 ← верен отговор

точка 4 ← верен отговор

точка 5 ← верен отговор

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 8
За коя стойност на параметъра a (с точност до десетите) уравненията ax+1,45=0 и 2x+a=0 имат общо решение?
Можете да посочите повече от един отговор
-2

-1,7 ← верен отговор

2

1,7 ← верен отговор

3,35

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 9
Върху коя от червените точки трябва да се постави зелената точка M, за да се получи правоъгълен триъгълник?
k8-12_z9.gif
Можете да посочите повече от един отговор
A ← верен отговор

B

C ← верен отговор

D

E

F ← верен отговор

G

H ← верен отговор

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 10
Намерете лицето на триъгълник с върхове съответно пресечната точка на медианите, пресечната точка на височините и пресечната точка на ъглополовящите на триъгълник със страни 45 см, 22,36 см и 40,31 см.
запишете в кв. см с точност до десетите
Верен отговор 19

Помощен файл във формат GeoGebra.