Viva Математика 0319 - 11 и 12 кл


Задача 1
Изчислете sin 71o.
Запишете с точност до стотните.
Верен отговор 0.95

Задача 2
Триъгълник ABC е:
z2k1112.gif
Можете да посочите повече от един отговор
Остроъгълен

Правоъгълен ← верен отговор

Тъпоъгълен

Равнобедрен

Равностранен

Разностранен ← верен отговор

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 3
Отсечката CD e височина на триъгълниците:
z3k1112.gif
Можете да посочите повече от един отговор
ABC ← верен отговор

DEC ← верен отговор

AEC ← верен отговор

ADC ← верен отговор

CDB ← верен отговор

ADF

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 4
Системата има решениe, ако:
Можете да посочите повече от един отговор
a ∈ (-∞;-3)

a ∈ [-3;3] ← верен отговор

a ∈ (3;9) ← верен отговор

a = 9 ← верен отговор

a ∈ (9;∞)

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 5
С преместване на един от върховете получете фигура, която има център на симетрия. С кой от върховете можете да реализирате това?
Можете да посочите повече от един отговор
C

T

R ← верен отговор

K

H ← верен отговор

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 6
Краищата на диаметрите на два полукръга са разположени върху окръжност с център O (0,0) и радиус 9 см, а средите на диаметрите им М и N лежат върху ординатната ос. Дъгите им се допират външно. Ако лицето на единия полукръг е 25 пъти по-голямо от лицето на другия, намерете дължината на MN.
z6k1112.gif
Запишете с точност до стотните
Верен отговор 10.59

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 7
Точка D е върху окръжност k с център в О(0,0) и радиус 2. Намерете най-голямата градусна мярка на ъгъл BDA, ако А(6,0) и В(4, - 2).
Запишете отговора с точност до стотните.
Верен отговор 45

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 8
Запишете като десетична дроб с точност до стотните.
z8k1112.gif
Верен отговор 3.14

Задача 9
Червеният полукръг на фигурата е фиксиран, а средата на диаметъра на зеления полукръг се движи по ъглополовящата на първи квадрант. Намерете максималното възможно лице на общата част на двата полукръга.
Запишете с точност до стотните.
Верен отговор 10.29

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 10
Капковидното множество на Фиг. а) е получено, като са прекарани двете допирателни АВ и АС от точката А(0,7) към окръжността k с център в О(0,0) и радиус 3. Намерете такава точка Р с положителни координати, че двете допирателни от Р към капковидното множество да са равни (например РА = РМ на Фиг. б) ) и ъгълът α между тях да е равен на 60o.
z10k1112.gif
Запишете първата координата на Р с точност до стотните.
Верен отговор 8.99

Помощен файл във формат GeoGebra.