Viva Математика 0319 - 9 и 10 кл


Задача 1
Фигурата е съставена от пет плътно долепени правилни петоъгълници, всеки от които е с два пъти по-малка страна от предходния. Намерете градусната мярка на ъгъл ABC.
z1k910.gif
Запишете с точност до десетите
Верен отговор 83.9

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 2
Триъгълник DRS е:
z2k910.gif
Можете да посочите повече от един отговор
Остроъгълен

Правоъгълен

Тъпоъгълен ← верен отговор

Равнобедрен ← верен отговор

Равностранен

Разностранен

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 3
Отсечката CD e височина на триъгълниците:
z3k910.gif
Можете да посочите повече от един отговор
DEC ← верен отговор

FDC

AEC ← верен отговор

ADC ← верен отговор

CDB ← верен отговор

ECB ← верен отговор

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 4
В площта, оградена от зелената окръжност, трябва да се поставят фигури с ос на симетрия, в оградената от синята окръжност – фигури с център при централна симетрия, а в оградената от червената окръжност – многоъгълници. Коя фигура трябва да се постави в частта, оградена едновременно от трите окръжности?
z4k910.gif
Можете да посочите повече от един отговор

← верен отговор
Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 5
За коя положителна стойност на параметъра a системата има точно едно решениe?
Запишете с точност до стотните
Верен отговор 2.38

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 6
Краищата на диаметрите на два полукръга са разположени върху окръжност с център O (0,0) и радиус 8 см, а средите на диаметрите им М и N лежат върху ординатната ос. Дъгите им се допират външно. Ако лицето на единия полукръг е 7 пъти по-голямо от лицето на другия, намерете дължината на MN.
z6k910.gif
Запишете с точност до стотните
Верен отговор 10.31

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 7
Точка С е върху окръжност k с център в О(0,0) и радиус 2. Намерете най-голямата градусна мярка на ъгъл BСA, ако А(6,0) и В(4, -2).
Запишете отговора с точност до стотните.
Верен отговор 45

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 8
Стените на тялото на снимката са еднакви равностранни триъгълници. Запишете броя на ръбовете
z8k910.gif

Задача 9
Даден е правоъгълникът ABCD (AB=11cm, AD=6 cm). Поставете точките Е и F съответно върху страните AB и BC така, че триъгълниците AED, EBF и CDF да имат равни лица.
Намерете частното AE:EB с точност до стотните.
Верен отговор 0.62

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 10
На фигурата по-долу окръжността k е с център в точка А(0,4) и с радиус 2, а m е окръжност с център в точка В(10,5) и радиус 1. Р е произволна точка от абсцисната ос. Точка С от k лежи на допирателната от Р към k и, аналогично, точка D от m лежи на допирателната от Р към m. Каква е най-малката възможна стойност на сумата от дължините на отсечките РС и РD?
z10k910.gif
Запишете отговора с точност до хилядни.
Верен отговор 13.036

Помощен файл във формат GeoGebra.