Viva Математика 1218 - 7 и 8 кл


Задача 1
Ако лицето на червената фигура е S1, а лицето на жълтата е S2, вярно е, че
z1k78.gif
S1 < S2

S1 = S2

S1 > S2 ← верен отговор

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 2
Намерете градусната мярка на ъгъл DQX в конструкцията от кубчета.
z2k78.gif
Запишете с точност до десетите.
Верен отговор 74.2

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 3
Коя от фигурите е динамичен успоредник, т.е., остава успоредник при промяна на положението на кой да е от върховете?
Можете да посочите повече от един отговор
Жълтата ← верен отговор

Синята

Червената ← верен отговор

Зелената ← верен отговор

Сивата ← верен отговор

Черната

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 4
След кликване върху малко квадратче, всички квадратчета в неговия ред променят цветността си, т.е., белите стават черни, а черните – бели. След кликване върху едно квадратче Михаела установила, че може да получи квадрат 2х2, съставен от еднакви по цвят четири малки квадратчета. Върху кое от посочените квадратчета може да е кликнала Михаела?
z4k78.gif
Можете да посочите повече от един отговор
А3 ← верен отговор

Б4 ← верен отговор

В2

В3 ← верен отговор

Д4 ← верен отговор

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 5
Роботчето Робко тръгва от точката Т, изпълнявайки командите.
Напред 5 см
Ляво 42o
Напред 3,7 см
Ляво 107o
Напред 11,8 см
След това се завъртял към точката Т и се върнал в нея, движейки се праволинейно. Намерете дължината на изминатия от Робко път.
Запишете в сантиметри с точност до стотните.
Верен отговор 29.37

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 6
Върховете на правоъгълния триъгълник ABC с хипотенуза AB лежат на окръжност k. Окръжността m се допира до височината CD на триъгълника, отсечката AD и окръжността k, а окръжността n се допира до височината CD на триъгълника, отсечката DB и окръжността k. При каква стойност на частното CD:AB радиусът на m ще е пет пъти по-голям от радиуса на n?
z6k78.gif
Запишете с точност до стотните
Верен отговор 0.28

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 7
Колко процента от кръга са оцветени в зелено?
z7k78.gif
Запишете с точност до десетите.
Верен отговор 92.5

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 8
Изчислете
Запишете с точност до стотните
Верен отговор 37.16

Задача 9
Точка А лежи на едното рамо на ъгъл с мярка α = 28o и връх в точката О. Окръжността k е с център в А и има радиус r=3. Пресечните точки на k с другото рамо на ъгъла са означени с В и С (Фиг. 1).

Фиг.1
а) Намерете най-голямата възможна стойност на лицето на триъгълника ОАВ.
Запишете отговора с точност до стотните.
Верен отговор 8.46

б) Намерете най-голямата възможна стойност за лицето на триъгълника ОАС.
Запишете отговора с точност до стотните.
Верен отговор 9.02