Viva Математика 0918 - 9 кл


Задача 1. Изчислете
Запишете с точност до стотните.
Верен отговор 5.11

Задача 2. Намерете градусната мярка на ъгъл TAR на додекаедъра.
z2k9.gif
Запишете с точност до стотните.
Верен отговор 35.26

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 3. Намерете абсцисата на центъра на ротацията, при която двете фигури са първообраз и образ.
z3k9.gif
Запишете с точност до стотните.
Верен отговор 3.98

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 4. При итерация всяка отсечка се заменя с начупена линия като на фигурата:

т.е. средната третинка на отсечката се заменя с „колибка“ от две отсечки, чиито дължини са равни на дължината на заменената. Даден е равностранен триъгълник с дължина на страната 1 m.

След първата итерация се получава фигурата:

Намерете обиколката на фигурата, която ще се получи след третата итерация.
Запишете в метри с точност до стотните.
Верен отговор 7.11

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 5. Даден е правилен петоъгълник с дължина на страната 10 cm. Намерете най-малкия равностранен триъгълник, всеки от върховете на който е върху страна на петоъгълника.
Запишете лицето на триъгълника в cm2 точност до стотните.
Верен отговор 67.85

Задача 6. Дадена е окръжност k с център О(0,0) и радиус 5 см. Точката А има координати (4,0). Точката В е произволна точка от окръжността k. Правата l е симетрала на отсечката АВ . Точката С е пресечната точка на правата l и отсечката ОВ
а) Намерете точка В с положителни координати, за която правата l минава през точка (-1,1).
Запишете първата координата на точката В с точност до стотните.
Верен отговор 3.28

Помощен файл във формат GeoGebra.

б) Намерете най-голямата възможна стойност на втората координата на точка С.
Запишете отговора с точност до стотните.
Верен отговор 1.5

в) Намерете лицето на фигурата, оградена от кривата линия описвана от точка С при движение на точката В по окръжността k.
Запишете отговора с точност до десетите.
Верен отговор 11.8