Viva Математика 0918 - 8 кл


Задача 1. Изчислете 3,23 + 7,32
Запишете с точност до стотните.
Верен отговор 86.06

Задача 2. Намерете градусната мярка на ъгъл KBM на додекаедъра.
z2k8.gif
Запишете с точност до стотните.
Верен отговор 82.24

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 3. Намерете лицето на триъгълник, ако две от страните му са с дължини 4,5 cm и 6,1 cm и ъгълът между тях е 52o.
Запишете в cm2 с точност до стотните.
Верен отговор 10.82

Задача 4. При итерация всяка отсечка се заменя с начупена линия като на фигурата, т.е. средната третинка на отсечката се заменя с „колибка“ от две отсечки, чиито дължини са равни на дължината на заменената.

Дадена е отсечка с дължина 1 m. Намерете дължината на начупената линия, която ще се получи след третата итерация.
Запишете в метри с точност до стотните.
Верен отговор 2.37

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 5. Даден е квадрат с дължина на страната 10 cm. Намерете най-малкия равностранен триъгълник, всеки от върховете на който е върху страна на квадрата.
Запишете лицето на триъгълника в cm2 с точност до стотните.
Верен отговор 43.3

Задача 6. От картон с форма на правоъгълник с размери 14,4 см и 9,3 см трябва да се построи кутия с форма на правоъгълен паралелепипед без капак. За получаване на развивка на кутията се изрязват еднакви квадрати в четирите ъгъла, както на фигурата.
а) Какъв е максималният обем, който може да има кутията без капак?
z6k8.gif
Запишете отговора с точност до стотните.
Верен отговор 110.85

Помощен файл във формат GeoGebra.

б) Каква е най-малката дължина на страната на отрязаните квадрати, при която от четирите квадратни парчета може да се направи капак на кутията (разрешени са произволен брой рязания и залепвания)?
Запишете отговора с точност до стотните.
Верен отговор 2.83

в) Какъв е максималният обем, който може да има кутията с капак, ако капакът е направен от четирите изрязани квадратни парчета (разрешени са произволен брой рязания и залепвания)?
Запишете отговора с точност до стотните.
Верен отговор 90.21