Тема на месец Юни 2018


Окръжност с радиус r и отбелязана точка M върху нея се търкаля без приплъзване по отсечка с дължина s. При старта точката M съвпада с единия край на отсечката.


Задача 1. Намерете дължината на пътя, изминат от точката M, при търкаляне на окръжността по цялата отсечка, ако:

a) s=21,4 cm и r=3,4 cm
Запишете в cm с точност до десетите
Верен отговор 27.5

Помощен файл във формат GeoGebra.

б) s=21,4 cm и r=1,7 cm
Запишете в cm с точност до десетите
Верен отговор 27.5

в) s=40 cm и r=7 cm
Запишете в cm с точност до десетите
Верен отговор 47.8

г) s=40 cm и r=1,7 cm
Запишете в cm с точност до десетите
Верен отговор 50.3

Задача 2. При търкаляне на окръжност с радиус 2,7 cm от единия до другия край на отсечка, точка M изминава разстояние 60 cm. Намерете дължината на отсечката.

Запишете в cm с точност до десетите
Верен отговор 48.1