Viva Математика - 6 кл


Задача 1
Стойността на 1,543 е :
по-малка или равна на 3,65

по-голяма от 3,65 и по-малка от 4,58 ← верен отговор

по-голяма или равна на 4,58

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 2
Кое число ще стои на върха на "пирамидата", след попълването й по схемата?
k6_z2.gif

Задача 3
С колелата на Цезар кодираме тайна информация така: ако след завъртане на малкото колело буква "а" е срещу буква "Г" от голямото колело, думата "тайна" се кодира с "ХГМРГ". След подходящо завъртане на колелата на Цезар, с "АФГЛЩ" е кодирана думата:
k3-12_z3.gif
печка

мечка

метла

патка

петък ← верен отговор

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 4
Явор е в лодката, намираща се в точка А на Охридското езеро и трябва да стигне възможно най-бързо до хотела си в точка B (виж фигурата долу). С лодката скоростта на придвижване му е 4 км/ч, а по сушата – 8 км/ч. За колко часа най-малко може да се придвижи?
k6-7_z4.gif
Запишете отговора като десетична дроб с точност три знака след десетичната запетая.
Верен отговор 0.473

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 5
Колко е остатъкът от делението на 256737 на 19?
0

1

2

3

9 ← верен отговор

10

15

16

друго

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 6
Петър решил да вкара червената топка в джоб K с най-много два рикошета, като първо изстреля топката към ръба AB на билярдната маса. Към коя точка може да насочи удара, за да успее? Забележка: Известно е, че ъгълът на удряне в ръба на масата е равен на ъгъла на отблъскване.
k5-7_z6.gif
Можете да посочите повече от един отговор
точка P

точка Q ← верен отговор

точка R ← верен отговор

точка S ← верен отговор

точка T

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 7
От картон с форма на правоъгълник с размери 14,2 см и 5,7 см трябва да се построи кутия с форма на правоъгълен паралелепипед без капак. За получаване на развивка се изрязват квадрати в краищата както на фигурата. Какъв е максималният обем, който може да има кутията?
k6-7_z7.gif
запишете в куб. см с точност до десетите
Верен отговор 46.8

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 8
Без коя от дадените по-долу фигури е възможно да се сглоби квадрат без припокриване и без празни клетки?
k3-7_z8.gif
Можете да посочите повече от един отговор
← верен отговор


← верен отговор


← верен отговор

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 9
Върху кои от червените точки може да се премести зелената точка M, за да се получи равнобедрен триъгълник?
k5-7_z9.gif
Можете да посочите повече от един отговор
A

B

C ← верен отговор

D ← верен отговор

E ← верен отговор

F

G ← верен отговор

H ← верен отговор

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 10
От парче плат трябва да се изреже равностранен триъгълник за флаг. Намерете възможно най-голямата площ на флага, ако парчето плат е квадрат с дължина на страната 75 cм.
Запишете отговора в кв. см с точност цялата част
Верен отговор 2611

Помощен файл във формат GeoGebra.