Viva Математика 1217 - 9 и 10 кл


Задача 1
Вярно е че:

Задача 2
В площта, оградена от зелената окръжност, трябва да се поставят изпъкнали многоъгълници, в оградената от червената окръжност площ – шестоъгълници, от жълтата окръжност – фигури, които имат център на симетрия. Коя фигура трябва да се постави в частта, оградена едновременно от трите окръжности?
z2k910.gif
Можете да посочите повече от един отговор

← верен отговор← верен отговор


Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 3
Колко са черните четириъгълници в картината в стил Оп арт?
z3k910.gif

Задача 4
Частта от графиката на функцията y = a - x, a∈[0;4] в I квадрант пресича координатните оси Ох и Оу съответно в точките В и С. Върху отсечката ВС е избрана произволна точка А, а М и Р са петите на перпендикулярите от А към координатните оси Ох и Оу. Най-голямата стойност на периметъра на правоъгълника ОМАР е:
4

5

6

8 ← верен отговор

Друго

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 5
В равнобедрен трапец с основи 16 cm и 4 cm са разположени две окръжности, всяка от които се допира до другата окръжност, до двете бедра и една от основите. Намерете лицето на трапеца.
Запишете в cm с точност до десетите.
Верен отговор 169.7

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 6
Дадено е уравнението 2x2 - (2a - 5)x + a - 3 = 0, където a е реален параметър и нека x1 и x2 са реалните му корени. За кои стойности на a корените x1 и x2 се намират в интервала [0,1]:
Можете да посочите повече от един отговор
a = 2

a = 2,5

a = 3 ← верен отговор

a = 3,5 ← верен отговор

a = 4 ← верен отговор

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 7
Когато увеличили с 2 единици дължината на ръба на куб, обемът му се увеличил със 56456 кубични единици. Запишете дължината на ръба на началния куб.

Задача 8
Трима приятели събрали пари и купили парче сладкиш във формата на триъгълна призма с основа АВС. Те решили да разделят сладкиша поравно помежду си, като намерят в триъгълника АВС точка D, за която призмите с основа АВD , ВСD и САD имат еднакъв обем. Запишете с точност до стотните разстоянието от точка D до точка А, ако страните на триъгълника са с дължина:
  • АВ = 25 сm
  • ВС = 17 сm
  • СА = 20 сm
Верен отговор 13.99

Задача 9
Окръжността k(A, r =4,6 cm) с отбелязана точка Т върху нея се търкаля по вътрешността на окръжността p(B, r = 18,4 cm) и след една пълна обиколка се връща в изходното положение. Намерете дължината на пътя, изминат от точка Т.
Запишете в cm с точност до десетите.
Верен отговор 110.4

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 10
За триъгълника АВС е известно, че ВС= 28 сm, АС= 21 сm. Освен това е известно, че ъгълът α между страната АВ и медианата АD от върха А към страната ВС е 30 градуса .
Запишете в сантиметри, с точност до стотните, дължината на отсечката АВ.
Верен отговор 27.02