Viva Математика 0917 - 12 кл


Задача 1
Вярно е, че


← верен отговор


Задача 2
Намерете лицето на сечението на двата правилни седмоъгълника.
z2k12.gif
Запишете с точност до стотните.
Верен отговор 38.59

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 3
За коя стойност на параметъра a най-малката стойност на функцията f(x)=ax2-47,2x+63,5 е 48.003 с точност до десетохилядните?
Запишете с точност до стотните.
Верен отговор 35.94

Задача 4
Даден е четириъгълник ABCD и точката E (виж фигурата). Точката М се движи по контура на четириъгълника ABCD. Намерете дължината на пътя, който изминава точката T от отсечката EM при пълно обхождане от точката M на контура на четириъгълника, ако ET:TM=5:3.
z4k12.gif
Запишете с точност до стотните.
Верен отговор 11.8

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 5
От пластмасов кръгъл лист с радиус 60 см чрез изрязване и слепване следва да се направи съд с форма на пресечен конус. За целта:
(1) за дъно на съда се изрязва кръг, концентричен на дадения
(2) от останалата част се изрязва и отстранява част от кръгов сектор с ъгъл α
(3) за да се получи подходяща връзка между дъното и околната повърхнина, се премахва част от пръстен.

Какъв е най-големият възможен обем на съда, ако височината й трябва да е 30 см?
Запишете с точност до цялата част
Верен отговор 86880

Задача 6
Дадена е билярдната маса с форма на правилен осмоъгълник ABCDЕFHI (виж фиг.). В точката G(5;7) е разположена билярдна топка, която може да бъде „изстрелвана“ в различни посоки. При достигане до дадена страна, топката се отразява от нея по обичайния начин - под какъвто ъгъл топката отива към страната, под такъв ъгъл тя се отдалечава от нея. Към коя точка Х от страната AB следва да насочим билярдната топка, ако искаме след последователно отразяване от страните AB и DE топката да попадне в точката I?
z6k12.gif
Запишете първата координата на точката Х с точност до хилядните.
Верен отговор 8.205

Задача 7
Дадена е отсечка MN с дължина 10,4 cm. Намерете лицето на фигурата, която се покрива от всички възможни отсечки AB, ако точката A се намира на разстояние 9,3 cm от точката M, точката B се намира на разстояние 7,1 cm от точката N и отсечката MN се вижда от точката A под ъгъл 44 градуса.
Запишете в cm2 с точност до стотните.
Верен отговор 196.85

Задача 8. Страните на правоъгълник ABCD са съответно AB=21 сm и AD=20 cm.
а) По диагоналите на правоъгълника, от точката A и от точката B, съответно със скорости V1=1 cm/sec и V2=7 cm/sec, започват да се търкалят две пренебрежимо малки топчета. При достигане до другия край на диагонала, всяко топче се връща обратно и това се повтаря многократно. След колко секунди най-рано двете топчета ще се срещнат (ударят)?
Верен отговор 14.5

б) По диагоналите на правоъгълника, от точката A и от точката B, съответно със скорости V1=1 cm/sec и V2=2,6 cm/sec, започват да се търкалят две пренебрежимо малки топчета. При достигане до другия край на диагонала, всяко топче се връща обратно и това се повтаря многократно. След колко секунди най-рано разстоянието между тях няма да надвишава 2,5 cm?
Запишете с точност до десетите
Верен отговор 16

в) По диагоналите на правоъгълника, от точката A и от точката B, съответно със скорости V1=1 cm/sec и V2=1,3 cm/sec, започват да се търкалят две пренебрежимо малки топчета. При достигане до другия край на диагонала, всяко топче се връща обратно и това се повтаря многократно.След колко секунди най-рано разстоянието между тях няма да надвишава 1 cm?
Запишете с точност до стотните
Верен отговор 100.53