Viva Математика - 4 кл


Задача 1
Кое от трите числа е най-голямо?
1001

999

9000 ← верен отговор

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 2
Кое число ще стои на върха на "пирамидата", след попълването й по схемата?
k3-4_z2.gif

Задача 3
С колелата на Цезар кодираме тайна информация така: ако след завъртане на малкото колело буква "а" е срещу буква "Г" от голямото колело, думата "тайна" се кодира с "ХГМРГ". След подходящо завъртане на колелата на Цезар, с "ФШХК" е кодирана думата:
k3-12_z3.gif
кула

кола ← верен отговор

вода

кама

мома

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 4
Още колко малки квадратчета трябва да се оцветят, за да е оцветена точно половинката от правоъгълника?
k3-5_z4.gif
1

2

3 ← верен отговор

4

5

6

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 5
Колко е остатъкът от делението на 2739 на 6?
0

1

2

3 ← верен отговор

4

5

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 6
Триъгълникът ABC е:
k3-4_z6.gif
Можете да посочите повече от един отговор
остроъгълен

правоъгълен

тъпоъгълен ← верен отговор

равнобедрен ← верен отговор

разностранен

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 7
Ако в момента часът е 14:12, преди колко минути е било 13:25?
k3-5_z7.gif

Задача 8
Без коя от дадените по-долу фигури е възможно да се сглоби квадрат без припокриване и без празни клетки?
k3-7_z8.gif
Можете да посочите повече от един отговор
← верен отговор


← верен отговор


← верен отговор

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 9
Върху кои от червените точки може да се премести зелената точка M, за да се получи равнобедрен триъгълник?
k3-4_z9.gif
Можете да посочите повече от един отговор
A ← верен отговор

B ← верен отговор

C

D ← верен отговор

E ← верен отговор

F ← верен отговор

G ← верен отговор

H ← верен отговор

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 10
Кръгчетата вдясно трябва да се поставят в квадратните полета така, че във всеки ред и във всяка колона да има кръгче от всеки цвят.
k3-4_z10.gif
Можете да посочите повече от един отговор
Жълто кръгче ще има в поле:
A1 ← верен отговор

B1

B2 ← верен отговор

Г2

А3

Б3 ← верен отговор

В4

Г4 ← верен отговор

Помощен файл във формат GeoGebra.